Tổ Ngoại Ngữ

Tổ tôi gồm:
  1. Nguyễn Văn A
  2. Trần Thị B...